Obchodná verejná súťaž

VADAŠ s.r.o. , Pri Vadaši 2, P.O.Box 20, 943 01 Štúrovo, IČO: 34 136 215

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
(podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Z.)

Realizácia stavby s názvom Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu

1.1 Spôsob získania súťažných podkladov

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ – ktorá si od vyhlasovateľa súťaže vyžiada mailom súťažné podklady na adrese sekretariat@vadas.sk. Následne vyhlasovateľ zašle na uvedenú e-mailovú adresu súťažné podklady. Do mailu treba uviesť nasledovné údaje navrhovateľa:

  • Pre fyzické osoby podnikateľa meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ DPH ak je platiteľom DPH
  • Pre právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak je platiteľom DPH

Za prípadné problémy s odosielaním a doručovaním mailov na strane navrhovateľa vyhlasovateľ neberie na seba zodpovednosť. Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o zaslanie súťažných podkladov do 30.6.2022.

1.2 Spôsob a lehota na podávanie súťažnej ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom resp. českom jazyku doporučenou poštou, kuriérom, prípadne osobne na sekretariáte vyhlasovateľa súťaže na adrese VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo, budova hotela Thermal. Lehota na predkladanie ponúk: 8.7.2022 do 12:00 hod.

V Štúrove, dňa 6.6.2022