Príspevok na rekreáciu – potrebné informácie

Informácie záujemcom o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu v roku 2019

1.      Záujemcovia o účtovný doklad k poskytnutiu príspevku na rekreáciu u svojho zamestnávateľa môžu o tento požiadať po skončení pobytu, najskôr v deň odchodu z pobytu, najneskôr do 5 dní po odchode (v prípade požadovania faktúry) .

2.      Hosť musí vopred oznámiť, akú formu  účtovného  dokladu k poskytnutiu príspevku na rekreáciu bude požadovať (okrem ubytovania v kempingu, viď bod 5 ).

3.      Ak hosť požaduje faktúru, je potrebné kontaktovať fakturantku spoločnosti na e-mailovú adresu rp@vadas.sk , uviesť dátum pobytu, číslo objednávky (ak bolo v rámci jednej objednávky viac rezervácii, treba uviesť aj číslo rezervácie – číslo uvedené na Potvrdení rezervácie za lomítkom), číslo zálohovej faktúry (ak bola vystavená ), označenie ubytovacieho zariadenia, celé meno a adresu na ktoré sa má faktúra vystaviť. Faktúry zasielame až po skončení pobytu, nie po úhrade zálohovej faktúry. Faktúry záujemcom zasielame iba mailom.

4.      Ak hosť požaduje doklad z elektronickej registračnej pokladnice (v prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou ) spolu s ďalším dokladom s označením mena hosťa ( Potvrdenie – zoznam hostí ),tieto požaduje od službukonajúcej recepčnej /recepčného.

5.      Záujemcom o účtovný doklad pri ubytovaní v kempingu z prevádzkových dôvodov faktúry nebudeme poskytovať ( iba doklad z elektronickej registračnej pokladnice spolu s ďalším dokladom s označením mena hosťa pri nástupe na pobyt.).

6.      Účtovné doklady budú vystavené len pre osoby, ktoré boli v danom termíne v danom ubytovacom zariadení ubytované.

7.      Hostia, ktorí sú ubytovaní cez portály sprostredkujúce ubytovanie , po zaslaní požiadavky o zaslanie faktúry na e-mailovú adresu rp@vadas.sk ,túto budú mať zaslanú e-mailom až po zaslaní  vyúčtovania   a  úhrady za  pobyt z hore uvedeného portálu na účet spoločnosti VADAŠ, .s.r.o.

8.      Hostia, ktorí sú v našich ubytovacích zariadeniach ubytovaní prostredníctvom cestovných kancelárii, účtovné doklady od nás nemôžu požadovať ( musia sa s touto požiadavkou obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu).