Ubytovacie podmienky v ostatných ubytovacích zariadeniach

Platí v apartmánoch Platan, v apartmánoch a štúdiách Smaragd, v chatkách a v ubytovniach Gold a TK2

1) Ubytovať sa v izbe je možné v deň príchodu na pobyt po 14:00 hod. Prihlásiť sa na pobyt je potrebné na príslušnej recepcii /recepcia vedľa wellness hotela Thermal***, po jej uzavretí na recepcii wellness hotela Thermal***/ najneskôr do 18:00hod. V prípade, že hosť nenahlási neskorý príchod /príchod po 18:00hod./, VADAŠ s.r.o /ďalej len ubytovateľ/ si vyhradzuje právo izbu predať z dôvodu nenastúpenia na pobyt.

2) Izby treba uvoľniť v deň odchodu do 9.00 hod. VADAŠ s.r.o môže v prípade neskorého odchodu hosťa z izby /po 9:00hod./ účtovať poplatok vo výške 100% z ceny ubytovania na osobu/noc. Nárok na ubytovanie na ďalšiu noc po úhrade poplatku/sankcie hosťovi neprináleží.

3) Vstup na termálne kúpalisko /podla aktuálnych otváracích hodín/ v deň odchodu je možný s platným ubytovacím preukazom.

4) Cena ubytovania zahŕňa aj daň za ubytovanie pre mesto Štúrovo /rekreačný poplatok/ a DPH.

5) Hostia majú nárok na nasledovné bezplatné služby: vstup do areálu kúpaliska /okrem krytej plavárne/ ***) podľa otváracej doby kúpaliska, uvedenej na webovej stránke : www.www.vadas.sk, parkovanie na nestráženom parkovisku podľa typu ubytovacieho zariadenia (v areáli, alebo mimo areálu TKI, prípadne v areáli TKII.***), v apartmánoch Platan, v štúdiách a rodinných apartmánoch Smaragd a v ubytovni Gold aj WIFI pripojenie. /Areál TK II je 750 m vzdialený od hlavného areálu Termálneho Kúpaliska I./

6) ) Záloha za čipové karty 2 Eur/kus, počas letnej sezóny./ sa účtuje /na faktúre vopred, alebo pri nástupe/ za každú aktivovanú čipovú kartu. Čipová vstupná karta sa aktivuje každej osobe od dovŕšených 3 rokov. Na konci pobytu po odovzdaní čipových kariet v automate na vrátenie ubytovacích kariet /na zadnej stene hlavnej recepcie/ sa záloha vráti v hotovosti. Čipové karty je nutné vrátiť najneskôr do 3 dní po skončení pobytu. V opačnom prípade nárok na vrátenie zaplatenej zálohy zaniká.

7). V prípade záujmu o ubytovanie bez nároku na lôžko pre osobu od dovŕšených 3 rokov nad rámec uvedenej kapacity izby sa platí 8,50 €/ os./ noc.

8) Do ubytovacích zariadení VADAŠ s.r.o. JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat (psy, mačky, atď.). V prípade porušenia tohoto zákazu, si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.

9) Hosť je povinný vopred uhradiť zálohu vo fakturovanej výške najneskôr v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie t.j. zrušenie rezervácie. Pri úhrade platieb bankovým prevodom všetky bankové poplatky hradí hosť. Prípadné rozdiely vzniknuté z prepočtu kurzov sa vysporiadajú pri nástupe na pobyt.

10) Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:

– pri zrušení objednávky 60 dní a viac pred nástupným termínom 10% z hodnoty ubytovania

– pri zrušení objednávky 15-59 dní pred nástupným termínom 30% z hodnoty ubytovania

– pri zrušení objednávky 03-14 dni pred nástupným termínom 50% z hodnoty ubytovania

– pri zrušení objednávky do 3 dní pred nástupným termínom 100% z hodnoty ubytovania

– pri zrušení objednávky z dôvodu: choroby, úmrtia v rodine, hospitalizácie v nemocnici atd. po predložení potvrdenia od lekára 10% z hodnoty ubytovania

Dobropisovanú sumu vráti VADAŠ s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet, alebo poštovou poukážkou a nie v hotovosti.

11) Pri rezervácii hosť obdrží “Potvrdenie rezervácie” s uvedením potrebných údajov a objednaných služieb /hosť sa týmto potvrdením hlási na ubytovanie/. Obdrží zároveň aj „Prihlášku na pobyt“, ktorú poprosíme pred nástupom na ubytovanie zaslať spolu s údajmi príslušnej recepcii. Ak mu bola vystavená faktúra na úhradu zálohy pošle recepcii aj avízo o úhrade požadovanej hodnoty. Nejasnosti/nezhody v potvrdení o prijatí rezervácie rieši hosť /písomne/ v dostatočnom predstihu pred dátumom nástupu na ubytovanie s príslušnou recepciou, ktorá mu opravené potvrdenie opätovne zašle.

12) Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Ubytovateľ je oprávnený vzniknuté škody vyúčtovať a vyžadovať okamžitú platbu.

13) Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú na príslušnej recepcii, po dobu 1 mesiaca.

14) Pobyt hostí v ubytovacích zariadeniach a v areáli poskytovateľa ďalej upravuje Ubytovací poriadok a Návštevný poriadok, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.

15) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.

16) Poskytovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu, len v prípadoch, ak by poskytovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

17) Ubytovateľ môže ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený a zapísaný do ubytovacieho systému s požadovanými údajmi. K prihláseniu je hosť povinný predložiť recepčnej platný doklad / OP, Pas, alebo vodičský preukaz/ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov ubytovávaných klientov má spoločnosť Vadaš s.r.o. Štúrovo spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, s osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

18) Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje na vyplnenie tlačiva ” Hlásenie pobytu” pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.

19) Ubytovateľ je oprávnený požadovať od hosťa úhradu ad-hoc pobytu pri nástupe. Pri rezervácii vopred je oprávnený požadovať zálohovú platbu až do výšky 100% z hodnoty rezervácie.

20) V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný pokoj. V opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie.

21) Objednávateľ doručením rezervácie na recepciu, zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v ubytovacích zariadeniach potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí.

***) potrebný platný ubytovací preukaz/čipová karta