Verejná obchodná súťaž

VADAŠ s.r.o. , Pri Vadaši 2, P.O.Box 20, 943 01 Štúrovo, IČO: 34 136 215

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
(podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Z.)


Realizácia stavby s názvom Prístavba k hotelu a oprava fasády hotela Thermal

1.1 Spôsob získania súťažných podkladov

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ – ktorá si od vyhlasovateľa súťaže vyžiada mailom súťažné podklady na adrese sekretariat@vadas.sk. Následne vyhlasovateľ zašle na uvedenú e-mailovú adresu súťažné podklady. Do mailu treba uviesť nasledovné údaje navrhovateľa:
– Pre fyzické osoby podnikateľa meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ DPH ak je platiteľom DPH
– Pre právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak je platiteľom DPH

Za prípadné problémy s odosielaním a doručovaním mailov na strane navrhovateľa vyhlasovateľ neberie na seba zodpovednosť. Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o zaslanie súťažných podkladov do 30.7.2021.

1.2 Spôsob a lehota na podávanie súťažnej ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom resp. českom jazyku doporučenou poštou, kuriérom, prípadne osobne na sekretariáte vyhlasovateľa súťaže na adrese VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo, budova hotela Thermal. Lehota na predkladanie ponúk: 9.8.2021 do 12:00 hod.

V Štúrove, dňa 7.7.2021