Adatvédelmi irányelvek

Zásady ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. (ďalej len Zásady“) na účely marketingu, poskytovania ubytovania a s ubytovaním súvisiacich služieb

Prevádzkovateľ údajov
Vadaš s.r.o. Štúrovo

Sprostredkovateľ
TRUSTSOLUTIONS s.r.o., IČO:44414196, Bratislava

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie. Z dôvodu novej legislatívy a v súlade s aktuálnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, Vám zasielame k aktualizácii našej databázy formulár k udeleniu súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie, účel a podmienky, za ktorých sú osobné údaje dotknutých osôb – klientov spracúvané.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania e-Newslettra – o poskytovaných novinkách, rôznych informačných materiálov a akciových ponukách Termálneho kúpaliska; Wellness Hotela Thermal . Váš súhlas je udelený výlučne na uvedený účel.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Budeme mať v našej databáze kontakty k zasielaniu e-Newslettrov s osobnými údajmi v rozsahu e-mail, z webovej stránky www.www.vadas.sk. Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne citlivé osobné údaje, podmienky spracúvania osobných údajov ustanovujú všeobecné záväzné právne predpisy a prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ sa nimi riadia a dodržujú podmienky ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Právny základ spracúvania

Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutoční výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím Aktualizačného formulára, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu daného jednotlivca.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci newslettra alebo e-mailom na adresu marketing@vadas.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Bez súhlasu nebudeme poskytovať Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:
Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými budeme mať zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré budú mať so spoločnosťou Vadaš s.r.o. pracovnoprávny, alebo obdobný vzťah s cieľom poskytnúť Vám reakcie v mene našej spoločnosti.

Spolupráca so sprostredkovateľom

Spoločnosť Vadaš s.r.o. Štúrovo je zodpovedná za to, že sprostredkovateľ sa zaviaže dodržiavať uvedené Zásady, ako aj príslušné právne predpisy k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. V prípade zmeny sprostredkovateľa budú naši klienti o zmene informovaní na stránke www.www.vadas.sk.

Doba uchovávania osobných údajov a právo dotknutej osoby

Osobné údaje budú uchovávané do doby, kým ich poskytovateľ – dotknutá osoba neodvolá na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. V prípade ak osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, budú odstránené bezpečným spôsobom, odstránením, anonymizovaním. Kedykoľvek má dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Používanie cookies a webových beacons

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.www.vadas.sk využívame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.www.vadas.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy. Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.www.vadas.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., slúži len na na informáciu, ako návštevníci používajú www.www.vadas.sk. Cookies a podobné technológie pomáhajú prispôsobiť internetovú stránku klientským preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na www.www.vadas.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/. Je vhodné ak si dotknuté fyzické osoby -klienti Zásady z času načas skontrolujú, aj z dôvodu informovanosti o zmenách , v prípade podstatných zmien v zásadách, Vás budeme informovať e-mailom, uverejním oznámenia na http://www.www.vadas.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/ predtým, ako bude zmena realizovaná z našej strany.
Zverejnené na stránke www.www.vadas.sk dňa 21. 05. 2018.

On-line predaj vstupeniek a ubytovania:

V Spoločnosti VADAŠ s.r.o. Štúrovo, je dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany osobných údajov súčasťou pracovných povinností na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti a integrovanou súčasťou všetkých aktivít spoločnosti. Ochrana osobných údajov nie je obmedzená len na informačné systémy, zabezpečuje ochranu všetkých aktív v spoločnosti.

Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu: internetový predaj vstupeniek, on-line ubytovanie, a marketingová činnosť spoločnosti Vadaš s.r.o.
Rozsah osobných údajov spracúvaných na marketingové účely obsahuje: meno a priezvisko, emailovú adresu, na on-line nákup: meno a priezvisko, bydlisko, emailová adresu, fakturačné údaje. Fyzická osoba – kupujúci, ktorý využíva službu on-line nákupu vstupenky a ubytovania, môže dobrovoľne udeliť spoločnosti VADAŠ s.r.o. súhlas, aby poskytnuté osobné údaje využívala vo svojich marketingových aktivitách, tieto spočívajú najmä v zasielaní obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) týkajúcich sa služieb a ponúk poskytovaných spoločnosťou VADAŠ elektronickou formou správ, pričom kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať priamo v newslettri.

Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol informovaný o účele a o svojich právach uvedených v Zásadách o ochrane osobných údajov spracovaných v zmysle zákona č.18/2018 Z.z, ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov.

VADAŠ s.r.o. v rámci činnosti spojenou s internetovou stránkou www.www.vadas.sk a internetovým nákupom spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi kupujúceho v rozsahu potrebného pri plnení svojich povinností voči VADAŠ s.r.o. a nesmú ich použiť na iný účel. VADAŠ s.r.o. nesprístupňuje, nezverejňuje a neposkytuje osobné údaje akýmkoľvek iným tretím osobám. VADAŠ s.r.o. si vyhradzuje právo sprístupniť a poskytnúť údaje k naplneniu svojich zákonných povinností, k ochrane proti konaniu, ktoré porušuje právne predpisy, k ochrane integrity siete alebo na účely postupu orgánov činných v trestnom konaní, súdneho konania alebo vyšetrovania vo verejnom záujme.

Areál, do ktorého kupujúci kupuje vstupenku on-line (VADAŠ Thermal Resort Štúrovo) je priestor verejnosti prístupný za splnenia určitých podmienok (zaplatenie vstupného). Na základe ustanovení § 12, odsek 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, môže spoločnosť VADAŠ s.r.o. vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo zvukové záznamy na rôzne účely (marketingové, reklamné). Pri vyhotovovaní takéhoto záznamu spoločnosť VADAŠ s.r.o. prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s vyhotoveným obrazovým, zvukovým záznamom, môže ho kedykoľvek odvolať s nahlásením na adrese: marketing@vadas.sk.

Politika ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť VADAŠ s.r.o. Štúrovo, IČO: 341 36215, DIČ: 2020416068
Zastúpený: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ spoločnosti
Prevádzkovateľ má na zabezpečenie ochrany osobných údajov vymenovanú zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.ou@vadas.sk
Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie . Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov prijatím primeraných bezpečnostných opatrení technických aj organizačných v zmysle spracovanej bezpečnostnej dokumentácie spoločnosti, ktorou je “Bezpečnostný projekt“, ktorý je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že na spracúvanie osobných údajov má potrebnú odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a zaručuje sa za bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.
Prevádzkovateľ a aj ním poverení Sprostredkovatelia (nájomcovia, správcovia IT, viď. zoznam sprostredkovateľov uvedený nižšie) týmto oznamujú všetkým dotknutým osobám, ktorými sú ubytovaní hostia, návštevníci a klienti, že bežné osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, č.OP, pasu, kontakt), ktoré poskytujú sú spracúvané na presne vymedzený alebo ustanovený účel: poskytovanie ubytovania a služieb súvisiacich s ubytovaním, so zabezpečením práv a právom chránených záujmov. Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ nespracúvajú osobitné kategórie osobných údajov.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov v súlade s opatreniami podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Areál spoločnosti je monitorovaný kamerovým systémom na účely ochrany zdravia a bezpečnosti, ochrany majetku a finančných záujmov prevádzkovateľa. Záznamy z kamier nie sú sprístupnené, poskytujú sa výlučne orgánom činným v trestnom konaní. Oprávnené osoby sú na spracúvanie osobných údajov riadne poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov. Záznamy sú vyhotovované tak, aby chránili v čo najväčšej možnej miere súkromie dotknutých osôb.