Prihláška do verejnej súťaže logo Štúrovo-Parkan

Oblastná organizácia Štúrovo-Parkan vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž v zmysle § 847 – 849 Občianskeho zákonníka na logo a vizuálny štýl oblastnej organizácie cestovného ruchu Štúrovo-Parkan.

Vyhlasovateľ súťaže:                     OOCR Štúrovo-Parkan ,zastúpený Mgr. Dominikou Blahákovou – predsedníčkou predstavenstva a Ing. Endre Hogenbuchom – podpredsedom predstavenstva, Námestie slobody 1, 943 01  Štúrovo, IČO: 534 851 90
(ďalej len „vyhlasovateľ“)

Cieľ a predmet súťaže

Cieľom súťaže je vytvorenie nového moderného loga a vizuálneho štýlu, ktoré sa stane súčasťou budovania identity oblastnej organizácie cestovného ruchu Štúrovo-Parkan. Jednotný vizuálny štýl organizácie predstavuje dôležitú súčasť komunikácie destinácie. Logo má byť určené na prezentáciu destinácie a jeho aktivít, vytvorenie značky predovšetkým pre oblasť cestovného ruchu z hľadiska destinačného marketingu a manažmentu.

Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Zmena vizuálnej podoby dizajnu loga by mala zodpovedať meniacim sa podmienkam v mediálnej sfére.

Typ súťaže a termín jej vypísania

Verejná neanonymná súťaž pre odbornú i laickú verejnosť, pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá a študentov súvisiacich odborov. Do verejnej súťaže sa môže prihlásiť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. V prípade účasti právnických osôb musí byť uvedený autor na súťažnom návrhu.

Súťaž je vypísaná dňa: 29.01.2021
Uzávierka prihlášok: 15.02.2021
Vyhodnotenie súťaže najneskôr do: 28.02.2021

Atribúty, ktoré by mal návrh nového loga Organizácie spĺňať:

• Atraktívny, originálny a pútavý
• Moderný, aktuálny a nadčasový dizajn
• Dizajnovo stvárnený s vysokou výpovednou hodnotou
• Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť
• Rešpektovanie charakteru spoločnosti

Podmienky zaradenia a prihlasovanie do súťaže

Účastník doručí na e-mailovú adresu organizácie: riaditel@sturovo-parkan.sk podpísanú prihlášku a súťažné návrhy do termínu uzávierky súťaže, t. j., najneskôr do 15.02.2021

Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít.

Prihláška a text súťažných podmienok sú k dispozícii na nasledujúcich adresách: Prihlaska-do-verejnej-sutaze-logo_Sturovo_Parkan

Kontaktnou osobou pre súťaž a doručovanie návrhov je : Lívia Németh, tel.: 0915755888, e-mail: riaditel@sturovo-parkan.sk

Do predmetu e-mailovej správy súťažiaci uvedie text: Súťaž „logo“

Podmienky predloženia návrhov

1. Každý z účastníkov súťaže môže predložiť maximálne tri návrhy.

2. Súťažné návrhy musia byť povinne spracované a doručené do uzávierky súťaže v tomto rozsahu:
2.1. Návrh loga
2.2. Farebné varianty loga
2.3. Čiernobiele varianty loga
2.4. Typografia – zadefinovanie písmovej rodiny pre celú identitu
2.5. Zadefinovanie použitých a firemných farieb – základné a doplnkové farby
2.6. Definícia a filozofia loga – písomné zdôvodnenie (vysvetlenie) významu navrhnutého loga vo vzťahu k Štúrovo-Parkan.

3. Návrh musí byť presne označený predkladateľom (identifikačné údaje autora).

4. Súťažné návrhy je potrebné doručiť v elektronickej podobe. Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný.

Výberová komisia

Všetky doručené návrhy vyhodnotí 3 členná porota v zložení:

• Mgr. Dominika Blaháková
• Mgr. Ján Oravec
• Lívia Németh

Členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže.
Porota posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a víťazné návrhy vyhodnotí do: 28.02.2021

Kritériá hodnotenia:

• vizuálna atraktívnosť, pútavosť
• prehľadnosť
• významová zrozumiteľnosť a funkčnosť
• grafické, symbolické vyjadrenie loga vo vzťahu k poslaniu projektu
• jednoduchosť následnej technickej realizácie
• úroveň výtvarného a estetického stvárnenia
• jednoduchá farebná aj čiernobiela reprodukovateľnosť
• originalita a jedinečnosť návrhu,
• zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zväčšovaní a zmenšovaní.

Zverejnenie výsledkov súťaže

O výsledku súťaže budú účastníci informovaní najneskôr do 15 dní po ukončení práce komisie. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže.

Výsledky súťaže budú zverejnené do 30.03.2021 na webovej stránke www.sturovo.sk . Organizátori si vyhradzujú právo zverejniť aj nevíťazné návrhy.

Výhra

Vyhlasovateľ verejnej neanonymnej súťaže sa zaväzuje autorovi víťazného návrhu zaplatiť finančnú odmenu vo výške 500 €.
Do 30 dní od zverejnenia výsledkov uzatvorí OOCR Štúrovo-Parkan s víťazom súťaže Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu, v ktorej víťaz súťaže udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu a vypracovaného dizajn manuálu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Do 30 dní od uzatvorenia zmluvy víťaz súťaže dodá:

1. Návrh loga vo vektorovom formáte (*.svg *.pdf),

2. Export do formátov pre ďalšie použitie (vektor, bitmapa) – .ai, .eps, .jpg

3. Dizajn manuál; minimálne náležitosti dizajn manuálu:
3.1. Symbolika – vyjadruje aké posolstvo má zanechať logo, teda jeho filozofia,
3.2. Rôzne varianty loga – napr. logotyp A, B, C,
3.3. Farebnosť logotypov A, B, C,
3.4. Firemné farby – základné a doplnkové (CMYK, RGB, PANTONE),
3.5. Prípustné farebné podklady, ktoré môžu ísť pod logotypy,
3.6. Konštrukcia loga – zakreslenie loga v štvorcovej sieti,
3.7. Ochranná zóna – priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
3.8. Minimálna veľkosť loga,
3.9. Správne používanie logotypov – nesprávne veľkosti a iné deformácie log prečiarknuté,
3.10. Typografia – zadefinovanie písmovej rodiny pre celú identitu, fonty použité v logotype alebo pre tlačoviny,
3.11. Doplnkové grafické prvky

4. Komunikačné tlačoviny:
4.1. Návrh vizitky,
4.2. Hlavičkový papier (+ elektronická verzia)

5. Elektronické aplikácie:
5.1. Emailing – vizuál toho ako majú vyzerať odoslané emaily klientom

6. Iné:
6.1. Pečiatka

Finančná odmena bude víťazovi vyplatená do 14 dní od podpísania Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy a dodaní kompletných požadovaných podkladov.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej komisie žiadny z návrhov ako víťazný.

Vrátenie súťažných návrhov

Po vyhlásení výsledkov môžu súťažiaci písomne požiadať vyhlasovateľa o vrátenie všetkých nimi predložených návrhov. Vyhlasovateľ sa zaväzuje vrátiť súťažiacemu všetky ním predložené návrhy po skončení výberového konania. Ak však súťažiaci o vrátenie návrhov nepožiada do 30 dní od vyhlásenia výsledkov, nie je vyhlasovateľ povinný mu ich po tomto termíne vrátiť.

Záverečné ustanovenia

Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú.

Originály súťažných prác poisťuje v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady.

Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia GDPR a platného zákona o Ochrane osobných údajov. S osobnými údajmi súťažiacich budú prichádzať do kontaktu iba poverené osoby a po skončení súťaže a vyhlásení výsledkov budú všetky získané osobné údaje znehodnotené podľa príslušných platných predpisov.

Za účasť v súťaži ani za predloženie súťažného návrhu nevzniká nárok na žiadnu odplatu účastníkovi súťaže.

Autorské práva

Organizátori sa zaväzujú, že v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, nezneužijú žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely.

Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh.
Odstúpenie autorských práv v prospech vyhlasovateľa bude riešené licenčnou zmluvou s víťazom súťaže. V licenčnej zmluve víťaz udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu a vypracovaného dizajn manuálu udelením nevýhradnej licencie v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Na základe licenčnej zmluvy s autorom víťazného návrhu sa vyhlasovateľ stane vlastníkom predmetu, prostredníctvom ktorého je autorské dielo vyjadrené.

Autor víťazného návrhu udelí vyhlasovateľovi licenciu na bezodplatné použitie diela.