Ubytovacie podmienky

Ubytovacie podmienky

vo wellness hoteli Thermal***

v apartmánoch Westend

v apartmánoch a štúdiách Smaragd, v apartmánoch Platan a v ubytovniach

v autokempe


WELLNESS HOTEL THERMAL

 1. Hotelovú izbu je možné obsadiť v deň príchodu na pobyt po 14:00 hod. Čipová vstupná karta sa aktivuje pri príchode.
 2. Prihlásiť sa na pobyt je potrebné na recepcii hotela najneskôr do 18:00 hod. V prípade, že hosť nenahlási neskorý príchod /príchod po 18:00 hod. (VADAŠ s.r.o/ďalej len ubytovateľ/ si vyhradzuje právo izbu predať z dôvodu nenastúpenia na pobyt.
 3. Izbu treba uvoľniť v deň odchodu do 10.00 hod. Hosť je povinný sa odhlásiť pri odchode na recepcii. Hotel môže v prípade neskorého odchodu hosťa z izby /po 10:00hod./ účtovať poplatok vo výške 100%- z ceny ubytovania ďalšej noci. Nárok na ubytovanie na ďalšiu noc po úhrade poplatku/sankcie hosťovi neprináleží.
 4. Vstup na termálne kúpalisko, tobogany /podľa aktuálnych otváracích hodín/ v deň odchodu je možný po odhlásení sa na recepcii hotela a uhradení prípadných nedoplatkov/účtov danej izby. Následne recepčná znovu aktivuje čipovú/vstupnú kartu hosťa.
 5. Cena ubytovania zahŕňa DPH a gratis raňajky.
 6. Hostia majú nárok na nasledovné bezplatné služby s platnou ubytovacou kartou: vstup do wellness centra (okrem dňa odchodu, v deň príchodu po 14:00 hod.), vstup do vonkajšieho areálu kúpaliska (v deň príchodu po 14 hod.) resp. vstup do krytej plavárne a do sauny (do plavárne okrem dňa odchodu), taktiež ranné plávanie podľa otváracej doby kúpaliska a krytej plavárne/sauny/, uvedenej na webovej stránke : www.vadasthermal.sk, parkovanie pred hotelom na nestráženom parkovisku , 1 slnečník + 2 lehátka na 1 izbu/apartmán na každý deň pobytu okrem dňa príchodu, WIFI. Slnečníky sú neprenosné, fixné, umiestnené na ubytovateľom vopred určenom mieste. Ich zámena nie je možná.
 7. Za poplatok 10 € / auto / noc si hosť môže doobjednať strážené parkovisko, taktiež stravu v hotelovej reštaurácii /obed, večera/ za aktuálnu cenu uvedenú na webovej stránke ubytovateľa.
 8. Otváracia doba reštaurácie: denne 07:00 – 21.00
  • Podávanie raňajok: 07:00 – 10.00 ( v reštaurácii na prízemí ) ***) formou švédskych stolov*
  • Podávanie obedov: 12:00 – 15:00 (v reštaurácii na prízemí ) ***) formou bufetových stolov*
  • Podávanie večere: 18:00 – 20:00 ( v reštaurácii na prízemí ) ***) formou švédskych stolov*
  • *V prípade celkového počtu ubytovaných hostí nad 12 rokov na hoteli do 10 osôb je strava servírovaná.
 9. Čipová vstupná karta sa aktivuje každej osobe od dovŕšených 3 rokov. Na konci pobytu môžete čipové karty vrátiť v automate na vrátenie ubytovacích kariet /na zadnej stene hlavnej recepcie/ alebo priamo na recepcii.
 10. Pokuta za neoprávnené použitie ubytovacej karty: V prípade zistenia neoprávneného použitia ubytovacej karty (kartu používa na vstupovanie do areálu VADAŠ Thermal Resort neoprávnená osoba), karta bude odobratá a deaktivovaná. Držiteľovi ubytovacej karty bude účtovaná pokuta vo výške 50 EUR a po jej zaplatení môže obdržať jej duplikát. V prípade, že držiteľ ubytovacej karty odmietne uhradiť účtovanú pokutu, ubytovateľ je oprávnený ukončiť pobyt hosťa/hostí a vykázať ho/ich z ubytovacieho zariadenia a z areálu kúpaliska Vadas Thermal resort s okamžitou platnosťou bez  nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu.
 11. Do ubytovacích zariadení VADAŠ s.r.o. JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat (psy, mačky, atď.). V prípade porušenia tohoto zákazu, si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu hosťa bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.
 12. Hosť je povinný vopred uhradiť hodnotu pobytu v termíne uvedenom v potvrdzovacom email. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie t.j. zrušenie rezervácie. Pri úhrade platieb bankovým prevodom všetky bankové poplatky hradí hosť. Prípadné rozdiely vzniknuté z prepočtu kurzov sa vysporiadajú pri nástupe na pobyt.
 13. Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:
  • Zrušenie objednávky  60 dní a viac pred nástupným termínom ……………. 24 eur
  • Zrušenie objednávky  45 – 59 dní pred nástupným termínom………..25% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  30 – 44 dní pred nástupným termínom………..50% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  15 – 29 dní pred nástupným termínom………..75% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky    0 – 14 dní pred nástupným termínom……….100% z hodnoty objednávky
  • V prípade storna zo zdravotných dôvodov alebo  úmrtia osoby, ktorá by sa zúčastnila pobytu, po predložení príslušného potvrdenia, 10% z hodnoty objednávky.

Dobropisovanú sumu vráti VADAŠ s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet.

 1. Pri rezervácii hosť obdrží „Potvrdenie predbežnej alebo záväznej rezervácie“, poslané emailom na adresu objednávateľa s uvedením potrebných údajov a objednaných služieb. Ak bola zaslaný email s pokynmi na úhradu zálohy, pošle príslušnej recepcii avízo o úhrade požadovanej hodnoty. Nejasnosti/nezhody v potvrdení o prijatí rezervácie rieši hosť /písomne/ v dostatočnom predstihu pred dátumom nástupu na ubytovanie s recepciou hotela, ktorá mu opravenú rezerváciu opätovne potvrdí emailom.
 2. Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Vzniknuté škody ubytovateľovi uhradí v plnej výške pri odhlásení.
 3. Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli po dobu 1 mesiaca.
 4. Pobyt hostí v hoteli a v areáli poskytovateľ ďalej upravuje Ubytovací poriadok a Návštevný poriadok, ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky.
 5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.
 6. Poskytovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu, len v prípadoch, ak by poskytovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
 7. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený a zapísaný do ubytovacieho systému s požadovanými údajmi. K prihláseniu je hosť povinný predložiť recepčnej platný doklad / OP, Pas, alebo vodičský preukaz/ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov ubytovávaných klientov má spoločnosť Vadaš s.r.o. Štúrovo spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, s osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 8. Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje na vyplnenenie tlačiva “ Hlásenie pobytu“ pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.
 9. Hotel je oprávnený požadovať od hosťa úhradu vo výške 100% ad-hoc pobytu pri nástupe. Pri rezervácii vopred je oprávnený požadovať zálohovú platbu až do výšky 100% z hodnoty rezervácie.
 10. V čase od 23.00 hod. do 7.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný pokoj, v opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.
 11. Za hotovosť a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak sú uložené v hotelovom trezore.
 12. Objednávateľ doručením emailovej rezervácie na recepciu, zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v hoteli potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí.
 13. Z ubytovacieho zariadenia a z areálu rezortu môže byť vykázaný ubytovaný hosť, ktorý i napriek upozorneniu poruší ubytovací poriadok, nočný pokoj alebo iné predpisy, správa sa neeticky a v rozpore s dobrými mravmi, resp. neuposlúchne pokyny personálu hotela. Vykázaný hosť stráca nárok na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu. Ak hosť dobrovoľne neopustí priestory VADAŠ THERMAL RESORTU resp. hotela, ubytovateľ požiada o zakročenie príslušníkov policajného zboru SR.
 14. Rezervácia je platná len po písomnej (emailovej objednávke), potvrdenej recepciou, resp. rezervačným oddelením.
 15. Daň za ubytovanie (mestská daň) sa platí pri nástupe na pobyt v zmysle platného VZN mesta Štúrove.

APARTMÁNY WESTEND

 1. Ubytovať sa v apartmáne je možné v deň príchodu na pobyt po 15:00 hod. Čipová vstupná karta sa aktivuje len o 15:00 hod. V prípade záujmu hostia majú možnosť vstupu na termálne kúpalisko aj pred nástupom, po zakúpení vstupeniek do Vadaš Thermal Resort.
 2. Prihlásiť sa na pobyt je potrebné na príslušnej recepcii /recepcia Westend – vchod z Nánanskej cesty, po jej uzavretí na recepcii hotela Thermal***/ najneskôr do 18:00 hod. V prípade, že hosť nenahlási neskorý príchod /príchod po 18:00hod./, VADAŠ s.r.o / ďalej len ubytovateľ/ si vyhradzuje právo izbu predať z dôvodu nenastúpenia na pobyt.
 3. Apartmán treba uvoľniť v deň odchodu do 9.00 hod. VADAŠ s.r.o môže v prípade neskorého odchodu hosťa z izby /po 9:00hod./ účtovať poplatok vo výške 100% z ceny ubytovania za ďalšiu noc. Nárok na ubytovanie na ďalšiu noc po úhrade poplatku/sankcie hosťovi neprináleží.
 4. Vstup na termálne kúpalisko s tobogánmi /podľa aktuálnych otváracích hodín/ v deň odchodu je možný s platným ubytovacím preukazom.
 5. Cena ubytovania zahŕňa DPH.
 6. Hostia majú nárok na nasledovné bezplatné služby s platnou ubytovacou kartou: vstup do vonkajšieho areálu kúpaliska (v deň príchodu po 15:00 hod.) taktiež ranné plávanie podľa otváracej doby kúpaliska uvedenej na webovej stránke www.vadasthermal.sk, parkovanie na nestráženom spoločnom parkovisku v areáli apartmánov , 1 slnečník + 2 lehátka na 1 apartmán na každý deň pobytu okrem dňa príchodu, možnosť pripojenia na internet WiFi. Slnečníky sú neprenosné, fixné, umiestnené na ubytovateľom vopred určenom mieste. Ich zámena nie je možná.
 7. Za aktuálnu, na webovej stránke poskytovateľa uvedenú cenu si hosť apartmánov môže doobjednať stravu /raňajky, obed, večera/ v reštaurácii hotela Thermal***, ktorá je cca 400m vzdialená od apartmánov.
 8. Otváracia doba reštaurácie wellness hotela Thermal ***: denne 07:00 – 21.00
  • Podávanie raňajok: 07:00 – 10.00 ( v reštaurácii na prízemí ) ***) formou švédskych stolov*
  • Podávanie obedov: 12:00 – 15:00 (v reštaurácii na prízemí ) ***) formou bufetových stolov*
  • Podávanie večere: 18:00 – 20:00 ( v reštaurácii na prízemí ) ***) formou švédskych stolov*
  • *V prípade celkového počtu záujemcov o stravovanie do 10 osôb nad 12 rokov je strava servírovaná.
 9. Čipová vstupná karta sa aktivuje každej osobe od dovŕšených 3 rokov. Na konci pobytu môžete čipové karty vrátiť v automate na vrátenie ubytovacích kariet /na zadnej stene hlavnej recepcie/.
 10. Pokuta za neoprávnené použitie ubytovacej karty: V prípade zistenia neoprávneného použitia ubytovacej karty (kartu používa na vstupovanie do areálu VADAŠ Thermal Resort neoprávnená osoba), karta bude odobratá a deaktivovaná. Držiteľovi ubytovacej karty bude účtovaná pokuta vo výške 50 EUR a po jej zaplatení môže obdržať jej duplikát. V prípade, že držiteľ ubytovacej karty odmietne uhradiť účtovanú pokutu, ubytovateľ je oprávnený ukončiť pobyt hosťa/hostí a vykázať ho/ich z ubytovacieho zariadenia a z areálu kúpaliska Vadas Thermal resort s okamžitou platnosťou bez  nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu.
 11. Do ubytovacích zariadení VADAŠ s.r.o JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat (psy, mačky, atď.). V prípade porušenia tohoto zákazu, si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.
 12. Hosť je povinný vopred uhradiť hodnotu pobytu v termíne uvedenom v potvrdzovacom email. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie t.j. zrušenie rezervácie. Pri úhrade platieb bankovým prevodom všetky bankové poplatky hradí hosť. Prípadné rozdiely vzniknuté z prepočtu kurzov sa vysporiadajú pri nástupe na pobyt.
 13. Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:
  • Zrušenie objednávky  60 dní a viac pred nástupným termínom ……………. 24 eur
  • Zrušenie objednávky  45 – 59 dní pred nástupným termínom………..25% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  30 – 44 dní pred nástupným termínom………..50% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  15 – 29 dní pred nástupným termínom………..75% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky    0 – 14 dní pred nástupným termínom……….100% z hodnoty objednávkyA prípade storna zo zdravotných dôvodov alebo  úmrtia osoby, ktorá by sa zúčastnila pobytu, po predložení príslušného potvrdenia, 10% z hodnoty objednávky.Dobropisovanú sumu vráti VADAŠ s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet.
 14. Pri rezervácii hosť obdrží „Potvrdenie predbežnej alebo záväznej rezervácie“, poslané emailom na adresu objednávateľa s uvedením potrebných údajov a objednaných služieb. Ak bola zaslaný email s pokynmi na úhradu zálohy, pošle príslušnej recepcii avízo o úhrade požadovanej hodnoty. Nejasnosti/nezhody v potvrdení o prijatí rezervácie rieši hosť /písomne/ v dostatočnom predstihu pred dátumom nástupu na ubytovanie s recepciou, ktorá mu opravenú rezerváciu opätovne potvrdí emailom.
 15. Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Ubytovateľ je oprávnený vzniknuté škody vyúčtovať a vyžadovať okamžitú platbu.
 16. Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú na recepcii apartmánov Westend  po dobu 1 mesiaca.
 17. Pobyt hostí v apartmánoch Westend a v areáli poskytovateľa ďalej upravuje Ubytovací poriadok a Návštevný poriadok, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.
 18. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.
 19. Poskytovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu, len v prípadoch, ak by poskytovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
 20. Ubytovateľ môže ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený a zapísaný do ubytovacieho systému s požadovanými údajmi. K prihláseniu je hosť povinný predložiť recepčnej platný doklad / OP, Pas, alebo vodičský preukaz/ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov ubytovávaných klientov má spoločnosť Vadaš s.r.o. Štúrovo spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, s osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 21. Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje na vyplnenie tlačiva “ Hlásenie pobytu“ pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.
 22. Ubytovateľ je oprávnený požadovať od hosťa úhradu ad-hoc pobytu vo výške 100% pri nástupe. Pri rezervácii vopred je oprávnený požadovať zálohovú platbu až do výšky 100% z hodnoty rezervácie.
 23. V čase od 23:00 hod do 7:00 hod musia hostia dodržiavať nočný pokoj, v opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/
 24. Objednávateľ doručením rezervácie emailom na recepciu, zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v apartmánoch potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí.
 25. Z ubytovacieho zariadenia a z areálu rezortu môže byť vykázaný ubytovaný hosť, ktorý i napriek upozorneniu poruší ubytovací poriadok, nočný pokoj alebo iné predpisy, správa sa neeticky a v rozpore s dobrými mravmi, resp. neuposlúchne pokyny personálu hotela. Vykázaný hosť stráca nárok na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu. Ak hosť dobrovoľne neopustí priestory VADAŠ THERMAL RESORTU resp. apartmánu, ubytovateľ požiada o zakročenie príslušníkov policajného zboru SR.
 26. Rezervácia je platná len po písomnej (emailovej objednávke), potvrdenej recepciou, resp. rezervačným oddelením.
 27. Daň za ubytovanie (mestská daň) sa platí pri nástupe na pobyt v zmysle platného VZN mesta Štúrove.

APARTMÁNY A ŠTÚDIÁ SMARAGD, APARTMÁNY PLATAN, UBYTOVNE GOLD A TK 2

 1. Ubytovať sa v izbe je možné v deň príchodu na pobyt po 15:00 hod. Čipová vstupná karta sa aktivuje len o 15:00 hod. V prípade záujmu hostia majú možnosť vstupu na termálne kúpalisko aj pred nástupom, po zakúpení vstupeniek do Vadaš Thermal Resort.
 2. Prihlásiť sa na pobyt je potrebné na príslušnej recepcii /recepcia vedľa wellness hotela Thermal***, po jej uzavretí na recepcii wellness hotela Thermal***/ najneskôr do 18:00hod. V prípade, že hosť nenahlási neskorý príchod /príchod po 18:00hod./, VADAŠ s.r.o /ďalej len ubytovateľ/ si vyhradzuje právo izbu predať z dôvodu nenastúpenia na pobyt.
 3. Izby treba uvoľniť v deň odchodu do 9.00 hod. VADAŠ s.r.o môže v prípade neskorého odchodu hosťa z izby /po 9:00hod./ účtovať poplatok vo výške 100% z ceny ubytovania za ďalšiu noc. Nárok na ubytovanie na ďalšiu noc po úhrade poplatku/sankcie hosťovi neprináleží.
 4. Vstup na termálne kúpalisko s tobogánmi /podľa aktuálnych otváracích hodín/ v deň odchodu je možný s platným ubytovacím preukazom.
 5. Cena ubytovania zahŕňa DPH.
 6. Hostia majú nárok na nasledovné bezplatné služby s platnou ubytovacou kartou: vstup do areálu kúpaliska /v deň príchodu po 15:00 hod., vstup nezahŕňa vstup do krytej plavárne/ podľa otváracej doby kúpaliska, uvedenej na webovej stránke: www.vadasthermal.sk, parkovanie na nestráženom parkovisku podľa typu ubytovacieho zariadenia (v areáli, alebo mimo areálu TKI, prípadne v areáli TKII., v apartmánoch Platan, v štúdiách a rodinných apartmánoch Smaragd a v ubytovni Gold aj WIFI pripojenie. /Areál TK II je 750 m vzdialený od hlavného areálu Termálneho Kúpaliska I./
 7. Čipová vstupná karta sa aktivuje každej osobe od dovŕšených 3 rokov. Na konci pobytu môžete vrátiť čipové karty v automate na vrátenie ubytovacích kariet /na zadnej stene hlavnej recepcie/.
 8. Pokuta za neoprávnené použitie ubytovacej karty: V prípade zistenia neoprávneného použitia ubytovacej karty (kartu používa na vstupovanie do areálu VADAŠ Thermal Resort neoprávnená osoba), karta bude odobratá a deaktivovaná. Držiteľovi ubytovacej karty bude účtovaná pokuta vo výške 50 EUR a po jej zaplatení môže obdržať jej duplikát. V prípade, že držiteľ ubytovacej karty odmietne uhradiť účtovanú pokutu, ubytovateľ je oprávnený ukončiť pobyt hosťa/hostí a vykázať ho/ich z ubytovacieho zariadenia a z areálu kúpaliska Vadas Thermal resort s okamžitou platnosťou bez  nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu.
 9. Do ubytovacích zariadení VADAŠ s.r.o. JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat (psy, mačky, atď.). V prípade porušenia tohoto zákazu, si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.
 10. Hosť je povinný vopred uhradiť hodnotu pobytu v termíne uvedenom v potvrdzovacom email. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie t.j. zrušenie rezervácie. Pri úhrade platieb bankovým prevodom všetky bankové poplatky hradí hosť. Prípadné rozdiely vzniknuté z prepočtu kurzov sa vysporiadajú pri nástupe na pobyt.
 11. Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:
  • Zrušenie objednávky  60 dní a viac pred nástupným termínom ……………. 24 eur
  • Zrušenie objednávky  45 – 59 dní pred nástupným termínom………..25% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  30 – 44 dní pred nástupným termínom………..50% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  15 – 29 dní pred nástupným termínom………..75% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky    0 – 14 dní pred nástupným termínom……….100% z hodnoty objednávkyA prípade storna zo zdravotných dôvodov alebo  úmrtia osoby, ktorá by sa zúčastnila pobytu, po predložení príslušného potvrdenia, 10% z hodnoty objednávky.Dobropisovanú sumu vráti VADAŠ s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet.
 12. Pri rezervácii hosť obdrží „Potvrdenie predbežnej alebo záväznej rezervácie“, poslané emailom na adresu objednávateľa s uvedením potrebných údajov a objednaných služieb. Ak bola zaslaný email s pokynmi na úhradu zálohy, pošle príslušnej recepcii avízo o úhrade požadovanej hodnoty. Nejasnosti/nezhody v potvrdení o prijatí rezervácie rieši hosť /písomne/ v dostatočnom predstihu pred dátumom nástupu na ubytovanie s recepciou, ktorá mu opravenú rezerváciu opätovne potvrdí emailom.
 13. Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Ubytovateľ je oprávnený vzniknuté škody vyúčtovať a vyžadovať okamžitú platbu.
 14. Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú na príslušnej recepcii, po dobu 1 mesiaca.
 15. Pobyt hostí v ubytovacích zariadeniach a v areáli poskytovateľa ďalej upravuje Ubytovací poriadok a Návštevný poriadok, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.
 16. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.
 17. Poskytovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu, len v prípadoch, ak by poskytovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
 18. Ubytovateľ môže ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený a zapísaný do ubytovacieho systému s požadovanými údajmi. K prihláseniu je hosť povinný predložiť recepčnej platný doklad / OP, Pas, alebo vodičský preukaz/ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov ubytovávaných klientov má spoločnosť Vadaš s.r.o. Štúrovo spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, s osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 19. Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje na vyplnenie tlačiva “ Hlásenie pobytu“ pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.
 20. Ubytovateľ je oprávnený požadovať od hosťa úhradu vo výške 100% ad-hoc pobytu pri nástupe. Pri rezervácii vopred je oprávnený požadovať zálohovú platbu až do výšky 100% z hodnoty rezervácie.
 21. V čase od 23.00 hod. do 7.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný pokoj. V opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie
 22. Objednávateľ doručením rezervácie emailom na recepciu, zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v ubytovacích zariadeniach potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí.
 23. Z ubytovacieho zariadenia a z areálu rezortu môže byť vykázaný ubytovaný hosť, ktorý i napriek upozorneniu poruší ubytovací poriadok, nočný pokoj alebo iné predpisy, správa sa neeticky a v rozpore s dobrými mravmi, resp. neuposlúchne pokyny personálu hotela. Vykázaný hosť stráca nárok na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu. Ak hosť dobrovoľne neopustí priestory VADAŠ THERMAL RESORTU resp. ubytovacieho zariadenia, ubytovateľ požiada o zakročenie príslušníkov policajného zboru SR.
 24. Rezervácia je platná len po písomnej (emailovej objednávke), potvrdenej recepciou, resp. rezervačným oddelením.
 25. Daň za ubytovanie (mestská daň) sa platí pri nástupe na pobyt v zmysle platného VZN mesta Štúrove.

AUTOKEMPING

Ubytovateľ = Vadaš s.r.o
Autokemp = ATC
Areál termálneho kúpaliska = Vadaš Thermal Resort

 1. Vchod do autokempu je možný cez bránu Gate 1. Areál autokempu sa nachádza na ľavej strane / trávnatá plocha za vchodom do areálu / v prípade zmeny naviguje strážna služba/. Hosť bez povolenia nie je oprávnený stanovať/prenocovať na inom mieste ako je vyhradené. Hostia prichádzajúci na ubytovanie s obytným prívesom, karavanom majú vyhradené miesta/číslované parcely kde môžu svoj karavan , obytný príves zaparkovať /len mimo trávnatej plochy !/. Na trávnatú plochu je možné parkovať s obytným prívesom alebo karavanom len v prípade výnimky udelenej ubytovateľom. Parkovanie /za poplatok/ je možné len na vyhradenom parkovisku = mimo trávnatej plochy /neplatí pre hostí, ktorí si zaplatia pobyt na vyznačenej parcele/.
 2. Vstupné čipové karty sa vybavujú na príslušnej recepcii pre stanovanie – vedľa wellness hotela Thermal max. do 20:00 hod. daného dňa.
 3. Nástup na ubytovanie je možný LEN od 15:00hod. Čipová vstupná karta sa aktivuje len o 15:00 hod. V prípade záujmu hostia majú možnosť vstupu na termálne kúpalisko aj pred nástupom, po zakúpení vstupeniek do Vadaš Thermal Resort.
 4. V deň odchodu je nutné uvoľniť parcelu/miesto do 11:00 hod. Následne je možné auto zaparkovať na spoločnom parkovisku pred areálom kúpaliska a vstup s čipovými kartami je možný až do zatvorenia kúpaliska. V prípade, že si želáte pobyt predĺžiť je nutné tak urobiť do 19:00 hod. v posledný večer Vášho pobytu aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam počas kontroly oprávnenosti pobytu v areáli Vadaš s.r.o. strážnou službou a aby ste mali možnosť svoje vozidlo ešte zaparkovať na spoločnom parkovisku pre všetkých hostí pred areálom kúpaliska. Pobyt sa predžuje LEN na príslušnej recepcii /vedľa hotela/.
  1. Pokuty za neoprávnený pobyt v areáli ATC: V prípade nepredĺženia pobytu do 19.00 hod. v predchadzajúci večer a neopustenia parcely do 11.00 hod. bude Vám účtovaná pokuta za neoprávnený pobyt v autokempe vo výške 50 EUR následne ste povinní areál opustiť. V prípade zistenia neoprávneného pobytu v autokempe na trávnatej ploche alebo na parcele, Vám bude účtovaná suma za neuhradenú noc a zároveň Vám bude účtovaná aj pokuta vo výške 50 EUR následne ste povinní areál opustiť.V prípade zistenia, že ste obsadili na trávnatej ploche svojim stanom, karavanom alebo obytným prívesom väčšiu plochu, za akú ste zaplatili, bude Vám účtovaný rozdiel v cene za každú noc obsadenia trávnatej plochy a k tomu aj jednorazová pokuta vo výške 50 EUR.
 5. Cena za ubytovanie zahŕňa: ubytovanie v ATC. Pre hostí je GRATIS vstup na termálne kúpalisko/vonkajší bazénový areál v rámci otváracích hodín kúpaliska/ a WIFI.
 6. Hosť je povinný vyložiť na viditeľné miesto: / stan/karavan/auto/motorku…/ ústrižok s údajmi, ktoré dostal na recepcii aby ním vedeli preukázať oprávnenosť pobytu v areáli v prípade pravidelnej kontroly vykonávanej strážnou službou.
 7. Čipová vstupná karta sa aktivuje každej osobe od dovŕšených 3 rokov. Na konci pobytu môžete vrátiť čipové karty v automate na vrátenie ubytovacích kariet /na zadnej stene hlavnej recepcie/.
 8. Pokuta za neoprávnené použitie ubytovacej karty: V prípade zistenia neoprávneného použitia ubytovacej karty (kartu používa na vstupovanie do areálu VADAŠ Thermal Resort neoprávnená osoba), karta bude odobratá a deaktivovaná. Držiteľovi ubytovacej karty bude účtovaná pokuta vo výške 50 EUR a po jej zaplatení môže obdržať jej duplikát. V prípade, že držiteľ ubytovacej karty odmietne uhradiť účtovanú pokutu, ubytovateľ je oprávnený ukončiť pobyt hosťa/hostí a vykázať ho/ich z ubytovacieho zariadenia a z areálu kúpaliska Vadas Thermal resort s okamžitou platnosťou bez  nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu.
 9.  Do ubytovacích zariadení JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat /psy, mačky, atď./. V prípade porušenia tohoto zákazu si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie / bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.
 10. Hosť je povinný vopred uhradiť hodnotu pobytu v termíne uvedenom v potvrdzovacom email. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie t.j. zrušenie rezervácie. Pri úhrade platieb bankovým prevodom všetky bankové poplatky hradí hosť. Prípadné rozdiely vzniknuté z prepočtu kurzov sa vysporiadajú pri nástupe na pobyt.
 11. Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:
  • Zrušenie objednávky  60 dní a viac pred nástupným termínom ……………. 24 eur
  • Zrušenie objednávky  45 – 59 dní pred nástupným termínom………..25% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  30 – 44 dní pred nástupným termínom………..50% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  15 – 29 dní pred nástupným termínom………..75% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky    0 – 14 dní pred nástupným termínom……….100% z hodnoty objednávkyA prípade storna zo zdravotných dôvodov alebo  úmrtia osoby, ktorá by sa zúčastnila pobytu, po predložení príslušného potvrdenia, 10% z hodnoty objednávky.Dobropisovanú sumu vráti VADAŠ s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet.
 12. Pri rezervácii hosť obdrží „Potvrdenie predbežnej alebo záväznej rezervácie“, poslané emailom na adresu objednávateľa s uvedením potrebných údajov a objednaných služieb. Ak bola zaslaný email s pokynmi na úhradu zálohy, pošle príslušnej recepcii avízo o úhrade požadovanej hodnoty. Nejasnosti/nezhody v potvrdení o prijatí rezervácie rieši hosť /písomne/ v dostatočnom predstihu pred dátumom nástupu na ubytovanie s recepciou, ktorá mu opravenú rezerváciu opätovne potvrdí emailom.
 13. Hostia ATC sú povinný dodržiavať podmienky ubytovania a nočný kľud /23:00 – 7:00/. V opačnom prípade môžu byť vylúčení z areálu ATC strážnou službou Vadaš s.r.o bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu.
 14. Hosť narába so zariadením ubytovateľa, tak aby ich nepoškodzoval a neblokoval ich využitie pre ostatných hostí. Hosť ručí za škody spôsobené nedbanlivosťou počas pobytu ubytovateľovi / Vadaš s.r.o. / a je povinný ich nahlásiť a uhradiť bezodkladne na príslušnej recepcii.
 15. Pre hostí platia všeobecné podmienky ubytovania súbežne s iným platnými internými predpismi vzťahujúcimi sa na ubytovanie tohoto typu a predpismi vzťahujúcimi sa na pobyt vo Vadaš Thermal Resorte. Platnosť jedného z predpisov neovplyvňuje platnosť ostatných aktuálne platných predpisov/podmienok.
 16. Podmienky vyložené na viditeľnom mieste / napr. recepcia, vstup do areálu , webová stránka ubytovateľa/ hosť prijíma a zaväzuje sa dodržať uhradením poplatku za ubytovanie. Ich neznalosť hosťa neospravedlňuje v prípade ich porušenia. Hosť je povinný informovať sa vopred o podmienkach ubytovania v areáli ATC Vadaš s.r.o.
 17. Veci nájdené v areáli ATC sa nezbierajú a neuskladňujú.
 18. Hostia autokempu sa riadia a dodržiavajú pokyny strážnej služby Vadaš s.r.o.
 19. Z autokempingu a z areálu rezortu môže byť vykázaný ubytovaný hosť, ktorý i napriek upozorneniu poruší ubytovací poriadok, nočný pokoj alebo iné predpisy, správa sa neeticky a v rozpore s dobrými mravmi, resp. neuposlúchne pokyny personálu Vadaš Thermal resortu. Vykázaný hosť stráca nárok na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu. Ak hosť dobrovoľne neopustí priestory VADAŠ THERMAL RESORTU resp. kempu, ubytovateľ požiada o zakročenie príslušníkov policajného zboru SR
 20. Daň za ubytovanie (mestská daň) sa platí pri nástupe na pobyt v zmysle platného VZN mesta Štúrove.

Platnosť od: 27.9.2022.