Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – rezervácia ubytovania na stránke vadasthermal.sk

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia prostredníctvom online systému rezervovania na webovej stránke www.vadasthermal.sk, jej podstránkach a subdoménach.

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia ubytovacím poriadkom ubytovacieho zariadenia zverejnenými na internetovej stránke Prevádzkovateľa   www.vadasthermal.sk

1.3. Poskytovateľom služieb ponúkaných v systéme rezervovania a prevádzkovateľom tohto systému je spoločnosť VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, 943 01  Štúrovo, Slovenská republika, IČO: 34136215, IČ DPH: SK2020416068, Tel. kontakt: +421 36 7560111, E-mail: info@vadas.sk.

1.4. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.03.2021.

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.

2.2. Zobrazované izby a kapacity sú dostupné a upravované v reálnom čase zo strany prevádzkovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si objednávateľ v systéme rezervoval. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť zaplatenú zálohu bez možnosti uplatnenia storno podmienok prevádzkovateľa. alebo zabezpečiť náhradné ubytovanie na úrovni rezervovaného a prevádzkovateľom potvrdeného pobytu v danom alebo inom hosťom vybranom termíne.

2.3. Objednávateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si v systéme rezervovania riadne označil a ich cenu v plnej výške uhradil. Všetky pobytové balíčky aj ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka  v ubytovacom zariadení. V prípade dokúpenia prístelky, polpenzia (raňajky + večere) alebo plná penzia (raňajky + obed + večera) môže byť v prípade záujmu  objednaná, ako doplnková služba v počte prislúchajúcom počtu prenocovaní. Ak objednávateľ stravovanie neobjedná, a napriek tomu počas pobytu v ubytovacom zariadení bude mať záujem o stravovanie, jeho hodnota bude pripísaná na hotelový účet hosťa s možnosťou platenie pri odchode z ubytovacieho zariadenia.

2.4. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu a rozsahu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie objednávky, ktoré systém generuje automaticky v 3. kroku rezervovania. Objednávateľ má kedykoľvek po ukončení objednávky až  ku dňu nástupu na pobyt nárok na dodatočné doplnenie objednávky o ďalšie služby.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu objednaných služieb na stránke prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia je možné uhradiť prevodom z bankového účtu alebo kreditnou kartou .

Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie úhrada ceny objednaných služieb v plnej výške.
Pri zvolení platby bankovým prevodom je podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie úhrada ceny objednaných služieb v plnej výške k uvedenému dátumu na potvrdení objednávky.

3.3. Platobné údaje

Vlastník účtu: VADAŠ s.r.o., Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. – SK 63 0900 0000 0000 3473 8740
alebo
Československá obchodná banka, a.s. – SK98 7500 0000 0040 0221 4596

3.4. Ak objednávateľ po potvrdení objednávky neuhradí cenu objednaných služieb k  uvedenému dátumu bude objednávka automaticky stornovaná. Stornovanie objednávky bude potvrdené automaticky vygenerovaným emailom, ktoré bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená pri online objednávke

3.5. Všetky poplatky spojené s úhradou hradí objednávateľ.

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervácie je vždy potrebné urobiť čo najskôr, a to cez Váš onboard účet  https://booking.vadasthermal.sk/onboard/ , ktorý je uvedený v potvrdení objednávky alebo písomne emailom na príslušnej recepcii (rezervacia@vadas.sk alebo hotel@vadas.sk).

V prípade zrušenia objednávky treba uviesť nasledovné údaje objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia, e-mailový kontakt, z ktorého bola rezervácia vykonaná, číslo bankového účtu vo formáte IBAN

4.2. Online rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s výškou stornopoplatku určeného prevádzkovateľom.

  • Zrušenie objednávky  60 dní a viac pred nástupným termínom ……………. 24 eur
  • Zrušenie objednávky  45 – 59 dní pred nástupným termínom………..25% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  30 – 44 dní pred nástupným termínom………..50%  hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky  15 – 29 dní pred nástupným termínom………..75% z hodnoty objednávky
  • Zrušenie objednávky    0 – 14 dní pred nástupným termínom……….100% z hodnoty objednávky
  • V prípade storna zo zdravotných dôvodov alebo  úmrtia osoby, ktorá by sa zúčastnila pobytu, po predložení príslušného potvrdenia, 10% z hodnoty objednávky.
    Dobropisovanú sumu vráti VADAŠ s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet.

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková hodnota  refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou poskytovateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

4.4. Prevádzkovateľ účtuje objednávateľovi manipulačný poplatok v hodnote 20 EUR + DPH, ak objednávateľ požiada prevádzkovateľa o zmeny v úhrade rezervácie potvrdenej platbpu (napr. storno úhrady realizovanej z nesprávneho účtu).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení ceny objednaných služieb v plnej výške bude objednávateľovi vystavené a na e-mailovú adresu zaslané potvrdenie rezervácie, ktorým sa objednávateľ v prípade potreby preukáže pri nástupe na pobyt

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania objednávateľom /budú spracované v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme agendy poskytovania služieb v prevádzkach prevádzkovateľa (VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, 943 01  Štúrovo, IČO: 34136215) (ďalej len „Poskytovateľ“) pre potreby zabezpečenia rezervácie vybraných služieb, zúčtovania a evidencie rezervačných a storno poplatkov. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.2. Rezervovaním pobytu v systéme rezervovania udeľuje objednávateľ ubytovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré dobrovoľne uviedol (-la) v rozsahu uvedenom v online formulári (meno, priezvisko, adresa, email, dátum narodenia, telefónne číslo) na marketingové účely. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh. Zároveň vyplnením a odoslaním online formulára udeľujem súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných materiálov („newslettrov“) poskytovateľa akoukoľvek elektronickou alebo tlačenou formou. Svoj súhlas na zasielanie newslettrov môže objednávateľ môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na link „zrušiť odberanie newslettru“ alebo písomne na kontaktných adresách poskytovateľa.

V Štúrove, dňa 30.9.2022